Cégep de Sherbrooke

2005

Le Collège de Sherbrooke devient le Cégep de Sherbrooke.

Photo : Logo du Cégep de Sherbrooke.